ĐOÀN KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

ĐOÀN KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
Đ/c TRẦN QUỐC HƯƠNG – NGUYÊN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG TẶNG HOA CHO
BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY – GIÁM ĐỐC TT NHÂN LỄ NHẬN
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III &
BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
Đ/C NGUYỄN THỊ KIM NGÂN – ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ –
– PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ
Đ/C TRƯƠNG THỊ MAI – CHỦ NHIỆM ỦY BAN
​ VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI QUỐC HỘI
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG –
TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THỜI BƯNG
THIẾU TƯỚNG PHAN KHẮC HY – THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIM
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIÊN BINH VIỆT NAM TP HỒ CHÍ MINH
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
THIẾU TƯỚNG HUỲNH HUỀ – ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC AN NINH – BỘ CÔNG AN
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI QUỐC HỘI –
NGUYỄN THỊ HOÀI THU ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
ĐOÀN LIÊN NGÀNH:
BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ,
BỘ NỘI VỤ, BỘ TƯ PHÁP, BỘ TÀI CHÍNH, BỘ Y TẾ, BỘ LD – TB&XH,
BỘ GIÁO DỤC & ĐẦO TẠO, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
THỨ TRƯỞNG BỘ LD-TB&XH – THIẾU TƯỚNG TRẦN VINH QUANG
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH – TIẾN SĨ LÊ TRƯỜNG GIANG
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI –
LÊ BẠCH HỒNG ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI –
BỘ LD-TB&XH – NGUYỄN VĂN MINH VÀ
CÁC CHUYÊN VIÊN ỦY BAN KẾ HOẠCH KHẨN CẤP CỦA
TỔNG THỐNG HOA KỲ VỀ  PHÒNG CHỐNG AIDS (PEPFAR)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
GIÁM ĐỐC SỞ LD-TB&XH TP.HCM – LÊ THÀNH TÂM
ĐẾN THĂM VÀ TRAO BẰNG KHEN CỦA UBND TP.HCM CHO
TẬP THỂ CBNV TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY
THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC SỞ LĐ-TB&XH – LÊ TRỌNG SANG
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH TP HỒ CHÍ MINH – NGUYỄN VĂN MINH
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, BÁC SĨ TRẦN VIẾT NGHỊ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN,
CHỦ TỊCH HỘI TÂM THẦN VIỆT NAM
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG MA TÚY & TỘI PHẠM LIÊN HỢP QUỐC
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
TỔ CHỨC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY QUỐC TẾ (UNODC)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
BÀ TIẾN SĨ DORIS BUDDEBERD
TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG MA TÚY LIÊN HỢP QUỐC
TẠI VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
TỔ CHỨC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS QUỐC TẾ (ANTI AIDS)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO DO PHÓ THỦ TƯỞNG
VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT QUỐC HỘI TRUNG QUỐC –
HỒNG HỔ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
TỔ CHỨC PEOPLE TO PEOPLE
DO CÁC TỔNG THỐNG MỸ LÀM CHỦ TỊCH DANH DỰ
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO CAMPUCHIA
DO THIẾU TƯỚNG PEN DARY – PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG MA TÚY CAMPUCHIA
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
TIẾN SĨ NORA DOLORES VOLKOW
TỔNG GIÁM ĐỐC VIỆN NGHIÊN CỨU MA TÚY QUỐC GIA HOA KỲ (NIDA)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
TIẾN SĨ KENVIN P.MULVEY – CỐ VẤN PHỤ TRÁCH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỔ TRỢ KHẨN CẤP HIV/AIDS
CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ (PEPFAR)
ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
PHÓ GIÁO SƯ – BÁC SĨ GAVIN BART – CỐ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

 Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa

TIẾN SĨ – BÁC SĨ TODD KORTHUIS GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CAI NGHIỆN
DIVISION OF GENERAL INTERNAL MEDICINE AND GERIATRICS –
HOA KỲ – ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa

GIÁO SƯ TIẾN SĨ RICH RAWSON
VIỆN THẦN KINH HỌC & HÀNH VI CON NGƯỜI SEMEL –
ĐẠI HỌC CALIFORNIA, HOA KỲ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
TIẾN SĨ NORA DOLORES VOLKOW
TỔNG GIÁM ĐỐC VIỆN NGHIÊN CỨU MA TÚY QUỐC GIA HOA KỲ – NIDA
THĂM HỎI MỘT HỌC VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CAI NGHIỆN TẠI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
ĐẠI HỌC SABAH – MALAYSIA (MUS)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa

HỘI LIÊN HIỆP HỖ TRỢ THÀNH PHỐ KYOTO (NHẬT BẢN)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
ĐOÀN CỰU CHIẾN BINH ÚC
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CAI NGHIỆN SAINT SEIN DENIS – PHÁP
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24 HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274 0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ)  P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

Call Now Button