TỔ CHỨC CÔNG TY

<h1 style=”text-align: center;”>
<span style=”font-family:tahoma,geneva,sans-serif;”><span style=”color:#B22222;”><strong>TỔ CHỨC C&Ocirc;NG TY TNHH&nbsp;ĐIỀU DƯỠNG V&Agrave; CAI NGHIỆN MA T&Uacute;Y THANH ĐA</strong></span></span></h1>

<p>
&nbsp;</p>

<h2 style=”text-align: center;”>
<span style=”color:#0000CD;”><strong><span style=”font-family:tahoma,geneva,sans-serif;”>BAN GI&Aacute;M ĐỐC C&Ocirc;NG TY</span></strong></span></h2>

<p style=”text-align: center;”>
&nbsp;</p>

<h2 style=”text-align: center;”>
<img alt=”preview” src=”http://cainghienmatuythanhda.com.vn/images/tranggioithieu/So-do-to-chuc-TT-2019-02-14.jpg” /><strong style=”font-size: 13px; line-height: 1.6em;”><span style=”font-size:18px;”><span style=”font-family:tahoma,geneva,sans-serif;”><span style=”color:#006400;”>​</span></span></span></strong></h2>

<ul class=”menu-treemenu” style=”margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; list-style: none; text-transform: uppercase; color: rgb(119, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.5px;”>
<li class=”first” style=”line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); text-align: center;”>
<span style=”font-family: tahoma, geneva, sans-serif;”><span style=”font-size: 16px;”><a class=”clearfix” href=”http://www.cainghienmatuythanhda.com.vn/t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-c%C3%B4ng-ty.html” style=”color: yellow; outline: none; display: block; transition: color 0.3s linear, background 0.3s ease-out; padding: 8px 15px; cursor: pointer; font-weight: bold; background-color: rgb(202, 11, 16);”><span style=”display: block;”><span style=”display: block; font-size: 20px;”>C&Aacute;C TỔ CHỨC<br />
CH&Iacute;NH TRỊ – X&Atilde; HỘI C&Ocirc;NG TY</span></span></a></span></span></li>
<li class=”first” style=”line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238);”>
<span style=”font-family: tahoma, geneva, sans-serif;”><span style=”font-size: 16px;”><a class=”clearfix” href=”http://www.cainghienmatuythanhda.com.vn/chi-bo-cong-ty.html” style=”color: yellow; outline: none; display: block; transition: color 0.3s linear, background 0.3s ease-out; padding: 8px 15px; cursor: pointer; font-weight: bold; background-color: rgb(202, 11, 16);”><span style=”display: block;”>1. CHI BỘ C&Ocirc;NG TY</span></a></span></span></li>
<li style=”line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238);”>
<span style=”font-family: tahoma, geneva, sans-serif;”><span style=”font-size: 16px;”><a class=”clearfix” href=”http://www.cainghienmatuythanhda.com.vn/hoi-cuu-chien-binh-viet-nam.html” style=”color: yellow; outline: none; display: block; transition: color 0.3s linear, background 0.3s ease-out; padding: 8px 15px; cursor: pointer; font-weight: bold; background-color: rgb(202, 11, 16);”><span style=”display: block;”>2. HỘI CỰU CHIẾN BINH VN – CLB CỰU QU&Acirc;N NH&Acirc;N CTY</span></a></span></span></li>
<li style=”line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238);”>
<span style=”font-family: tahoma, geneva, sans-serif;”><span style=”font-size: 16px;”><a class=”clearfix” href=”http://www.cainghienmatuythanhda.com.vn/chi-doan-thcs-ho-chi-minh-cong-ty.html” style=”color: yellow; outline: none; display: block; transition: color 0.3s linear, background 0.3s ease-out; padding: 8px 15px; cursor: pointer; font-weight: bold; background-color: rgb(202, 11, 16);”><span style=”display: block;”>3. CHI ĐO&Agrave;N TNCS HCM CTY – HỘI LI&Ecirc;N HIỆP TN VN CTY</span></a></span></span></li>
<li style=”line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238);”>
<span style=”font-family: tahoma, geneva, sans-serif;”><span style=”font-size: 16px;”><a class=”clearfix” href=”http://www.cainghienmatuythanhda.com.vn/hoi-chu-thap-do-cong-ty.html” style=”color: yellow; outline: none; display: block; transition: color 0.3s linear, background 0.3s ease-out; padding: 8px 15px; cursor: pointer; font-weight: bold; background-color: rgb(202, 11, 16);”><span style=”display: block;”>4. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CTY</span></a></span></span></li>
<li class=”last” style=”line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238);”>
<span style=”font-family: tahoma, geneva, sans-serif;”><span style=”font-size: 16px;”><a class=”clearfix” href=”http://www.cainghienmatuythanhda.com.vn/cong-doan-cong-ty.html” style=”color: yellow; outline: 0px; display: block; transition: color 0.3s linear, background 0.3s ease-out; padding: 8px 15px; cursor: pointer; font-weight: bold; background-color: rgb(202, 11, 16);”><span style=”display: block;”>5. C&Ocirc;NG ĐO&Agrave;N C&Ocirc;NG TY</span></a></span></span></li>
</ul>

<p>
&nbsp;</p>

<p>
&nbsp;</p>

<p>
&nbsp;</p>

DO TÌNH HÌNH DỊCH CÚM COVID-19 HIỆN NAY
TẠM NGƯNG THĂM GẶP HỌC VIÊN
TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THĂM GẶP QUA ĐIỆN THOẠI-ZALO, HƯỚNG DẪN ĐÓNG VIỆN PHÍ (bấm vào đây)


HOTLINE : (028) 6270 0119 - 0982 120 908
Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh), P.28, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9, Tp.HCM
THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24