CHỒNG ‘NGÁO ĐÁ’ NGỒI CẠNH XÁC VỢ VỚI CON DAO DÍNH MÁU

15 August, 2022
<p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">vnexpress.net</span></span></p> vnexpress.net

CHỒNG 'NGÁO ĐÁ' NGỒI CẠNH XÁC VỢ VỚI CON DAO DÍNH MÁU

Sau cuộc gọi "thú tội" của con trai, bà Hằng chạy sang thấy thi thể con dâu nhiều vết đâm, con trai thẫn thờ ngồi bên cạnh.

Sáng 7/7, Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi) tới chơi nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hằng ở quận Lê Chân, Hải Phòng. Đến trưa, một tiếng sau khi về nhà, Tùng gọi điện thoại cho mẹ báo tin đã giết vợ Trần Thị Hương (25 tuổi).

Nhận hung tin, bà Hằng chạy sang thấy con dâu đã tử vong, thi thể nhiều vết đâm, nằm dưới nền nhà. Tùng ngồi bên cạnh với con dao dính máu.

Khi bị công an bắt, Tùng không chống đối, ngoan ngoãn theo chân đi về trụ sở. Tùng nhận đã giết vợ, nghiện ma túy nhiều năm nay.

Đại tá Trần Văn Bé (Trưởng công an quận Lê Chân) cho biết chị Hương bị đứt động mạng chủ ở vùng cổ và hai cổ tay, dẫn đến mất máu cấp.  Nhà chức trách nhận định Tùng gây án trong tình trạng bị ảo giác do sử dụng ma túy. 

Giang Chinh

<h1 style="text-align: center;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#B22222;"><strong>CHỒNG &#39;NG&Aacute;O Đ&Aacute;&#39; NGỒI CẠNH X&Aacute;C VỢ VỚI CON DAO D&Iacute;NH M&Aacute;U</strong></span></span></h1> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Sau cuộc gọi &quot;th&uacute; tội&quot; của con trai, b&agrave; Hằng chạy sang thấy thi thể con d&acirc;u nhiều vết đ&acirc;m, con trai thẫn thờ ngồi b&ecirc;n cạnh.</span></span></p> <p class="Normal" style="margin-bottom: 1em; padding: 0px; text-rendering: geometricPrecision; font-family: arial; font-size: 14px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">S&aacute;ng 7/7,&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px;">Nguyễn Thanh T&ugrave;ng (32 tuổi) tới chơi nh&agrave; mẹ đẻ l&agrave; b&agrave;&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">Nguyễn Thị Hằng ở quận L&ecirc; Ch&acirc;n, Hải Ph&ograve;ng. Đến trưa, một tiếng sau khi về nh&agrave;, T&ugrave;ng gọi điện thoại cho mẹ b&aacute;o tin đ&atilde; giết vợ Trần Thị Hương (25 tuổi).</span></span></span></p> <p class="Normal" style="margin-bottom: 1em; padding: 0px; text-rendering: geometricPrecision; font-family: arial; font-size: 14px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Nhận hung tin, b&agrave; Hằng chạy sang thấy con d&acirc;u đ&atilde; tử vong, thi thể nhiều vết đ&acirc;m, nằm dưới nền nh&agrave;. T&ugrave;ng ngồi b&ecirc;n cạnh với con dao d&iacute;nh m&aacute;u.</span></span></p> <p class="Normal" style="margin-bottom: 1em; padding: 0px; text-rendering: geometricPrecision; font-family: arial; font-size: 14px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Khi bị c&ocirc;ng an bắt, T&ugrave;ng kh&ocirc;ng chống đối, ngoan ngo&atilde;n theo ch&acirc;n đi về trụ sở.&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px;">T&ugrave;ng nhận đ&atilde; giết vợ,&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">nghiện ma t&uacute;y nhiều năm nay.</span></span></span></p> <p class="Normal" style="margin-bottom: 1em; padding: 0px; text-rendering: geometricPrecision; font-family: arial; font-size: 14px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">Đại t&aacute; Trần Văn B&eacute; (Trưởng c&ocirc;ng an quận L&ecirc; Ch&acirc;n) cho biết&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">chị Hương bị đứt động mạng chủ ở v&ugrave;ng cổ v&agrave; hai cổ tay, dẫn đến mất m&aacute;u cấp. &nbsp;Nh&agrave; chức tr&aacute;ch nhận định T&ugrave;ng g&acirc;y &aacute;n trong t&igrave;nh trạng bị ảo gi&aacute;c do sử dụng ma t&uacute;y.&nbsp;</span></span></span></p> <p class="author" style="margin-bottom: 1em; padding: 0px; text-rendering: geometricPrecision; font-family: arial; font-size: 14px; text-align: right;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Giang Chinh</strong></span></span></p>