THAM DỰ VÀ BÁO CÁO TẠI CÁC HỘI NGHỊ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

THAM DỰ VÀ BÁO CÁO TẠI CÁC HỘI NGHỊ

 TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 

Clipboard22.jpg - 34.84 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY TRONG ĐOÀN VIỆT NAM
THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ PHỒNG CHỐNG MA TÚY
TẠI STOCKHOLM - THỤY ĐIỂN

Clipboard23.jpg - 24.71 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
ĐẠI BIỂU VIỆT NAM THAM DỰ
HỘI NGHỊ CHĂM SÓC GIAI ĐOẠN CUÔI CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS DO
TỔ CHỨC QUỐC TẾ ASIA PACIFIC HOSPICE TỔ CHỨC TẠI HONGKONG

Clipboard24.jpg - 20.49 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC CAI NGHIỆN PHỤC HỒI CHO
ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO CAMPUCHIA 
DO THIẾU TƯỚNG PEN DARY 
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG MA TÚY CAMPUCHIA

Clipboard25.jpg - 43.81 kB

THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH - PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA 
THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN CỦA
TỔ CHỨC CPDD - TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO) VÀ
VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC GIA HOA KỲ VỀ LẠM DỤNG MA TÚY (NIDA)
TỔ CHỨC TẠI CALIFORNIA - HOA KỲ

Clipboard26.jpg - 30.33 kB

THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH - PHÓ GIÁM ĐỐC
CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
TRONG ĐOÀN VP PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY - BỘ CÔNG AN
THAM DỰ HỘI THẢO VỀ CAI NGHIỆN VÀ PHỤC HỒI CHO NGƯỜI NGHIỆN
TẠI BANGKOK - THÁI LAN

Clipboard27.jpg - 43.44 kB

THẠC SĨ NGUYỄN THỊ NGỌC NHI - PHÓ KHOA CHỐNG TÁI NGHIỆN
CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
ĐẠI DIỆN VP PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM & MA TÚY - BỘ CÔNG AN
THAM DỰ HỘI THẢO VỀ
TƯ VẤN TÂM LÝ CHO NGƯỜI NGHIỆN TẠI CHENNAI - ẤN ĐỘ

Clipboard28.jpg - 40.98 kB

THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH - PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA 
THAM DỰ 
DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ
"XÂY DỰNG - NGHIÊN CỨU HỢP TÁC QUỐC TẾ  VỀ
LẠM DỤNG MA TÚY - CẢI THIỆN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN" DO
​VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC GIA HOA KỲ VỀ LẠM DỤNG MA TÚY (NIDA)
TỔ CHỨC TẠI SAN DIEGO- HOA KỲ

Clipboard29.jpg - 32.94 kB

TỪ TRÁI SANG PHẢI:
THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH - PHÓ GIÁM ĐỐC
CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA,
TIẾN SĨ SUPHAN SRITHAMMA - CỤC TRƯỞNG 
CỤC DỊCH VỤ Y TẾ - BỘ Y TẾ THÁI LAN
TIẾN SĨ VIROJ VERACHAI - GIÁM ĐỐC VIỆN ĐIỀU TRỊ
NGHIỆN CHẤT QUỐC GIA HOÀNG GIA THÁI LAN (PMNIDAT),
TẠI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ
CAI NGHIỆN & PHỤC HỒI CHO NGƯỜI NGHIỆN
TẠI BANGKOK - THÁI LAN

THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

THAM DỰ HỘI NGHỊ ASEAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP BỀN VỮNG CHỐNG LẠI

VẤN ĐỀ LẠM DỤNG MA TÚY TẠI BANGKOK, THÁI LAN

 

THẠC SĨ NGUYỄN THỊ KIM LOAN

PHÓ GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

TẬP HUẤN ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN VÀ PHỤC HỒI CHO NGƯỜI NGHIỆN TẠI

PMNIDAT - VIỆN ĐIỀU TRỊ LẠM DỤNG MA TÚY QUỐC GIA – HOÀNG GIA THÁI LAN

 THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

TẬP HUẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC GIA

ĐIỀU TRỊ CHỐNG NGHIỆN CHẤT SUNGAI PETANI, MALAYSIA

 

 THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

THAM DỰ HỘI NGHỊ ASEAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP VÀ

PHÒNG NGỪA TOÀN CẦU TẠI PHILIPPINES

 

 THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

TRONG ĐOÀN CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TẬP HUẤN UTC ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN VÀ PHỤC HỒI CHO NGƯỜI NGHIỆN TẠI BANGKOK – THÁI LAN

 

 THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

TẬP HUẤN UPC - PHÒNG NGỪA PHỔ BIẾN CHẤT GÂY NGHIỆN TẠI PHILIPPINES

 THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI KHÓA TẬP HUẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT

CHO THÀNH VIÊN CÁC NƯỚC ASEAN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

QUỐC GIA ĐIỀU TRỊ CHỐNG NGHIỆN CHẤT SUNGAI PETANI, MALAYSIA

THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁC NƯỚC ASEAN VỀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN

VÀ PHỤC HỒI CHO NGƯỜI NGHIỆN TẠI BANGKOK, THÁI LAN

 

THẠC SĨ NGUYỄN THỊ KIM LOAN

PHÓ GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA và

TIẾN SĨ SUPHAN SRITHAMMA – CỤC TRƯỞNG CỤC DỊCH VỤ Y TẾ – BỘ Y TẾ THÁI LAN

 THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI KHÓA TẬP HUẤN UPC - QUY TRÌNH PHÒNG NGỪA

PHỔ BIẾN VỀ CHẤT GÂY NGHIỆN TẠI PHILIPPINES

 

 THẠC SĨ NGUYỄN PHAN MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

TẬP HUẤN ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN VÀ PHỤC HỒI CHO NGƯỜI NGHIỆN TẠI PMNIDAT 

VIỆN ĐIỀU TRỊ LẠM DỤNG MA TÚY QUỐC GIA – HOÀNG GIA THÁI LAN

 

Clipboard30.jpg - 22.03 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ KẾ HOẠCH
TỔNG THỂ CAI NGHIỆN PHỤC HỒI GIAI ĐOẠN 2001-2010

Clipboard31.jpg - 39.15 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TOÀN QUỐC DO
CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TỔ CHỨC

Clipboard32.jpg - 25.63 kB

TỌA ĐÀM GIÁO DỤC TÂM LÝ TRONG CÔNG TÁC
CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG DO
TRUNG TÂM GIÁO DỤC PHÁP LUẬT &
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA TỔ CHỨC

Clipboard33.jpg - 28.56 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, PHÒNG CHỐNG MA TÚY DO
HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC

Clipboard34.jpg - 23.75 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHỐI HỢP CÔNG TÁC BA GIẢM CHO
HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM QUẬN BÌNH THẠNH TỔ CHỨC

Clipboard35.jpg - 28.74 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO VÀ TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ
PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY MẠI DÂM HIV/AIDS CỦA
HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM QUẬN BÌNH THẠNH

Clipboard36.jpg - 33.12 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG
GIÚP NGƯỜI NGHIỆN SAU CAI NGHIỆN TÁI HÒA NHẬP
TRONG CỘNG ĐỒNG DO HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
QUẬN BÌNH THẠNH TỔ CHỨC

Clipboard37.jpg - 30.67 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
TẬP HUẤN CHO SINH VIÊN KHOA PHÒNG CHỐNG MA TÚY
ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN - BỘ CÔNG AN

Clipboard38.jpg - 42.75 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO TOÀN QUỐC
GẶP MẶT ĐIỂN HÌNH VÌ TƯƠNG LAI TUỔI TRẺ HỌC ĐƯỜNG
DO BỘ GD&ĐT, BỘ CÔNG AN, BÁO NHÂN DÂN TỔ CHỨC

Clipboard39.jpg - 38.66 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG & HỖ TRỢ
NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG DO
QUẬN BÌNH THẠNH TỔ CHỨC

Clipboard40.jpg - 26.84 kB

HỘI THẢO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG
PHÒNG CHỐNG TÁI NGHIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG GIỮA
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA VÀ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN BÌNH THẠNH

Clipboard41.jpg - 24.47 kB

Bs. NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO "THÍ ĐIỂM ĐIỀU TRỊ LỆ THUỘC MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG" TẠI
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Clipboard42.jpg - 37.64 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN DO
BỘ Y TẾ - BỆNH VIỆN BẠCH MAI - VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN TỔ CHỨC

Clipboard43.jpg - 25.54 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN
"CẬP NHẬP CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY" DO
BỘ Y TẾ - BỆNH VIỆN BẠCH MAI - VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN TỔ CHỨC

 

Clipboard44.jpg - 32.36 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TOÀN QUỐC DO
BỘ Y TẾ & BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỔ CHỨC

Clipboard45.jpg - 32.43 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ NĂM 2008 & 
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2009

Clipboard46.jpg - 42.36 kB

ĐOÀN Y - BÁC SĨ CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TOÀN QUỐC DO
BỆNH VIỆN BẠCH MAI - VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN - BỘ Y TẾ
TỔ CHỨC TẠI NHA TRANG

Clipboard47.jpg - 31.95 kB

ĐOÀN Y - BÁC SĨ CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
MA TÚY CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN VÀ MA TÚY TỔNG HỢP
DO BỘ Y TẾ TỔ CHỨC TẠI VŨNG TÀU

Clipboard48.jpg - 27.72 kB

ĐOÀN Y - BÁC SĨ CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TOÀN QUỐC DO
BỆNH VIỆN BẠCH MAI - VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN - BỘ Y TẾ TỔ CHỨC

Clipboard49.jpg - 36.28 kB

ĐOÀN Y - BÁC SĨ CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
THAM DỰ TẬP HUẤN - CẬP NHẬT NHỮNG KIẾN THỨC & KINH NGHIỆM
TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
CÁC CHẤT AMPHETAMINE VÀ DẠNG AMPHETAMINE
DO BỆNH VIỆN BẠCH MAI - BỘ Y TẾ TỔ CHỨC TẠI ĐÀ NẴNG

Clipboard50.jpg - 37.7 kB

BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA TẠI
BUỔI TỌA ĐÀM "CHUNG TAY GIẢM CẦU MA TÚY" DO
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TỌA - BỘ CÔNG AN -
BÁO NHÂN DÂN - VTV1 TỔ CHỨC

Clipboard51.jpg - 33.22 kB

PHÓ THỦ TƯỚNG - BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
NGUYỄN THIỆN NHÂN TRAO TẶNG BẰNG KHEN 
ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC LIÊN TỤC 10 NĂM
TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÌ TƯƠNG LAI TUỔI TRẺ HỌC ĐƯỜNG 
BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY 
GIÁM ĐỐC CTY ĐIỀU DƯỠ
NG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA