Những nhận thức cơ bản về cai nghiện phục hồi theo GS Jon Currie

NHỮNG NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ CAI NGHIỆN PHỤC HỒI

theo GS Jon Currie

BÁO CÁO: TẠI HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI TRONG DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN "