Những nhận thức cơ bản về cai nghiện phục hồi theo GS Jon Currie

18 April, 2019

NHỮNG NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ CAI NGHIỆN PHỤC HỒI

theo GS Jon Currie

BÁO CÁO: TẠI HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI TRONG DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN "