ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN (OST) TRONG TRẠI GIAM

9 August, 2022

ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN (OST) TRONG TRẠI GIAM

1.PNG - 179.28 kB

2.PNG - 37.72 kB

3.PNG - 139.11 kB

4.PNG - 75.59 kB

5.PNG - 60.32 kB

6.PNG - 133.79 kB

7.PNG - 95.11 kB

8.PNG - 16.24 kB

9.PNG - 52.28 kB

10.PNG - 50.34 kB

11.PNG - 59.12 kB

12.PNG - 38.62 kB

13.PNG - 44.23 kB

14.PNG - 46.48 kB

15.PNG - 46.17 kB

16.PNG - 47.62 kB

17.PNG - 49.81 kB

18.PNG - 40.86 kB

19.PNG - 49.15 kB

20.PNG - 29.21 kB

21.PNG - 43.06 kB

22.PNG - 79.65 kB

23.PNG - 8.43 kB