NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ LOẠN THẦN CẤP Ở CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG METHAMPHETAMINE

9 August, 2022

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ LOẠN THẦN CẤP Ở CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG METHAMPHETAMINE

1.PNG - 244.15 kB

2.PNG - 239.96 kB

3.PNG - 268.65 kB

4.PNG - 278.62 kB

5.PNG - 252.18 kB

6.PNG - 255.42 kB

7.PNG - 259.75 kB

8.PNG - 268.06 kB

9.PNG - 254.85 kB

10.PNG - 258 kB

11.PNG - 266.46 kB

12.PNG - 250.85 kB

13.PNG - 256.68 kB

14.PNG - 258.6 kB

15.PNG - 273.83 kB

16.PNG - 253.58 kB

17.PNG - 243.93 kB

18.PNG - 223.96 kB

19.PNG - 252.03 kB

20.PNG - 228.12 kB

21.PNG - 238.85 kB

22.PNG - 235.24 kB

23.PNG - 229.66 kB

24.PNG - 175.77 kB

25.PNG - 169.48 kB

26.PNG - 165.54 kB

27.PNG - 235.25 kB

28.PNG - 169.5 kB

29.PNG - 248.5 kB

30.PNG - 193.34 kB

31.PNG - 251.8 kB

32.PNG - 246.24 kB

33.PNG - 254.41 kB

34.PNG - 242.2 kB

35.PNG - 257.59 kB

36.PNG - 247.02 kB

37.PNG - 249.98 kB

38.PNG - 224.44 kB