QUẦN ĐẢO CAI NGHIỆN

15 August, 2022

{article 5397}{text}{/article}

{article 5397}{text}{/article}

{article 5397}{text}{/article}

 • BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC THEO DÕI NHÂN QUYỀN (HUMAN RIGHT WATCH) CÓ TÍNH QUY CHỤP VÀ HRW ĐIỀU TRA Ở NHỮNG THÀNH PHẦN KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY THƯỜNG NÓI DỐI (NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY). TỶ LỆ NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT QUÁ THẤP VỚI TỔNG SỐ NGƯỜI CAI NGHIỆN: 34 NGƯỜI CAI NGHIỆN TRÊN GẦN 40.000 NGƯỜI CAI NGHIỆN TẠI 16 TRUNG TÂM CAI NGHIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - KHÔNG THỂ NÓI LÊN ĐƯỢC GÌ HẾT!

 • LẼ DĨ NHIÊN CÓ MỘT SỐ TIÊU CỰC NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ.

 • VỀ MẶT TỔ CHỨC CAI NGHIỆN Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH DAYTOP QUỐC TẾ , ĐƯỢC CÁN BỘ TỔ CHỨC DAYTOP TẬP HUẤN VÀ ĐƯỢC NGHIỆM THU. CÁI GÌ TỐT THÌ PHẢI DUY TRÌ, CÁC KHUYẾT ĐIỂM THÌ PHẢI SỬA ĐỔI - KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠP ĐỔ NHƯ Ý KIẾN CỦA HUMAN RIGHT WATCH. 

 • PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN MA TÚY TẬP TRUNG TẠI VIỆT NAM KHOA HỌC VÀ NHÂN ĐẠO GẤP NHIỀU LẦN SO VỚI CÁCH ĐỐI PHÓ VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY CỦA RẤT NHIỀU NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NHƯNG BỌN CHỐNG ĐỐI LUÔN LUÔN TÌM CÁCH BÓP MÉO VÀ XUYÊN TẠC VẤN ĐỀ NÀY.
hrw.org

QUẦN ĐẢO CAI NGHIỆN

{pdf=www.hrw.org/sites/default/files/reports/Vietnam_0911_brochure_VIET_LOWRES.pdf|560|600|google}
   • BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC THEO DÕI NHÂN QUYỀN (HUMAN RIGHT WATCH) CÓ TÍNH QUY CHỤP VÀ HRW ĐIỀU TRA Ở NHỮNG THÀNH PHẦN KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY THƯỜNG NÓI DỐI (NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY). TỶ LỆ NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT QUÁ THẤP VỚI TỔNG SỐ NGƯỜI CAI NGHIỆN: 34 NGƯỜI CAI NGHIỆN TRÊN GẦN 40.000 NGƯỜI CAI NGHIỆN TẠI 16 TRUNG TÂM CAI NGHIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - KHÔNG THỂ NÓI LÊN ĐƯỢC GÌ HẾT!

   • LẼ DĨ NHIÊN CÓ MỘT SỐ TIÊU CỰC NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ.

   • VỀ MẶT TỔ CHỨC CAI NGHIỆN Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH DAYTOP QUỐC TẾ , ĐƯỢC CÁN BỘ TỔ CHỨC DAYTOP TẬP HUẤN VÀ ĐƯỢC NGHIỆM THU. CÁI GÌ TỐT THÌ PHẢI DUY TRÌ, CÁC KHUYẾT ĐIỂM THÌ PHẢI SỬA ĐỔI - KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠP ĐỔ NHƯ Ý KIẾN CỦA HUMAN RIGHT WATCH. 

   • PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN MA TÚY TẬP TRUNG TẠI VIỆT NAM KHOA HỌC VÀ NHÂN ĐẠO GẤP NHIỀU LẦN SO VỚI CÁCH ĐỐI PHÓ VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY CỦA RẤT NHIỀU NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NHƯNG BỌN CHỐNG ĐỐI LUÔN LUÔN TÌM CÁCH BÓP MÉO VÀ XUYÊN TẠC VẤN ĐỀ NÀY.
hrw.org

QUẦN ĐẢO CAI NGHIỆN

{pdf=www.hrw.org/sites/default/files/reports/Vietnam_0911_brochure_VIET_LOWRES.pdf|560|600|google}
 • BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC THEO DÕI NHÂN QUYỀN (HUMAN RIGHT WATCH) CÓ TÍNH QUY CHỤP VÀ HRW ĐIỀU TRA Ở NHỮNG THÀNH PHẦN KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY THƯỜNG NÓI DỐI (NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY). TỶ LỆ NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT QUÁ THẤP VỚI TỔNG SỐ NGƯỜI CAI NGHIỆN: 34 NGƯỜI CAI NGHIỆN TRÊN GẦN 40.000 NGƯỜI CAI NGHIỆN TẠI 16 TRUNG TÂM CAI NGHIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - KHÔNG THỂ NÓI LÊN ĐƯỢC GÌ HẾT!

 • LẼ DĨ NHIÊN CÓ MỘT SỐ TIÊU CỰC NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ.

 • VỀ MẶT TỔ CHỨC CAI NGHIỆN Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH DAYTOP QUỐC TẾ , ĐƯỢC CÁN BỘ TỔ CHỨC DAYTOP TẬP HUẤN VÀ ĐƯỢC NGHIỆM THU. CÁI GÌ TỐT THÌ PHẢI DUY TRÌ, CÁC KHUYẾT ĐIỂM THÌ PHẢI SỬA ĐỔI - KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠP ĐỔ NHƯ Ý KIẾN CỦA HUMAN RIGHT WATCH. 

 • PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN MA TÚY TẬP TRUNG TẠI VIỆT NAM KHOA HỌC VÀ NHÂN ĐẠO GẤP NHIỀU LẦN SO VỚI CÁCH ĐỐI PHÓ VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY CỦA RẤT NHIỀU NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NHƯNG BỌN CHỐNG ĐỐI LUÔN LUÔN TÌM CÁCH BÓP MÉO VÀ XUYÊN TẠC VẤN ĐỀ NÀY.
hrw.org

QUẦN ĐẢO CAI NGHIỆN

{pdf=www.hrw.org/sites/default/files/reports/Vietnam_0911_brochure_VIET_LOWRES.pdf|560|600|google}