VTV2 – Vì cuộc sống – hiểm họa từ ma túy đá

19 March, 2020