Hiệu quả kinh tế của các biện pháp điều trị lệ thuộc heroin hoặc thuốc phiện

23 August, 2022

Hiệu quả kinh tế của các

 biện pháp điều trị lệ thuộc

heroin hoặc thuốc phiện

BS. David Jacka - WHO, Hà Nội