Nghiện các chất dạng thuốc phiện (CDTP) và các phương pháp điều trị ở Việt Nam

23 August, 2022

Nghiện các chất dạng thuốc phiện (CDTP)

và các phương pháp điều trị ở Việt Nam

PGS. TS. Trần Viết Nghị