Kết quả triển khai thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Tp Hải Phòng

23 August, 2022

Kết quả triển khai thí điểm

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

bằng thuốc Methadone tại

Thành phố Hải Phòng