Luật số 73/2021/QH14 – Quy trình cai nghiện ma túy

8 July, 2022

Điều 29. Quy trình cai nghiện ma túy

(Nguồn: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội thông qua ngày 30/3/2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022)

 

1. Quy trình cai nghiện ma túy bao gồm các giai đoạn sau đây:

     a) Tiếp nhận, phân loại

     b) Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác;

     c) Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách;

     d) Lao động trị liệu, học nghề;

     đ) Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.


2. Việc cai nghiện ma túy bắt buộc phải bảo đảm đầy đủ các giai đoạn quy định tại khoản 1 Điều này; việc cai nghiện ma túy tự nguyện phải bảo đảm hoàn thành đủ 03 giai đoạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này.


3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.