NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẾN VIỆC BỆNH NHÂN BỎ ĐIỀU TRỊ METHADONE TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 – 2016

9 August, 2022

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẾN VIỆC BỆNH NHÂN BỎ ĐIỀU TRỊ METHADONE TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

1.JPG - 69.56 kB2.JPG - 68.55 kB3.JPG - 95.34 kB4.JPG - 120.44 kB5.JPG - 58.77 kB6.JPG - 70.25 kB7.JPG - 86.83 kB8.JPG - 100.85 kB9.JPG - 106.2 kB10.JPG - 130.71 kB11.JPG - 119.41 kB12.JPG - 94.98 kB13.JPG - 83.2 kB14.JPG - 68.01 kB15.JPG - 74.33 kB16.JPG - 93.27 kB17.JPG - 79.53 kB18.JPG - 126.67 kB19.JPG - 87.29 kB20.JPG - 107.77 kB21.JPG - 95.84 kB22.JPG - 63.03 kB23.JPG - 104.64 kB24.JPG - 82.57 kB25.JPG - 94.04 kBpreview