VTV9 – Qui trình điều trị, giáo dục …

31 August, 2022

 VIDEO VTV 9 - QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ, GIÁO DỤC 

NHẰM ĐIỀU CHỈNH, PHỤC HỒI NHẬN THỨC,

HÀNH VI, NHÂN CÁCH - NÂNG CAO SỨC KHỎE -

CHỐNG TÁI NGHIỆN CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY

TẠI TRUNG TÂM CAI NGHIỆN THANH ĐA