ĐẠI CƯƠNG VỀ LIỆU PHÁP GIÁO DỤC TÂM LÝ – XÃ HỘI

15 August, 2022

VAI TRÒ GIÁO DỤC TRỊ LIỆU TRONG CAI NGHIỆN PHỤC HỒI

BS. Nguyễn Hữu Khánh Duy - Giám đốc TT ĐD & CNMT Thanh Đa

Th.S Nguyễn Phan Minh và các cộng sự

MỤC LỤC

                                                         

A.VAI TRÒ CỦA LIỆU PHÁP GIÁO DỤC TÂM LÝ -XÃ HỘI   CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY 

I. ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÓ KẾT QUẢ PHẢI DUY TRÌ THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ ĐỦ DÀI II. YẾU TỐ TIÊN QUYẾT LÀ QUYẾT TÂM CAI NGHIỆN CỦA ĐỐI TƯỢNG III. THUỐC. IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ KHÔNG DÙNG THUỐC.       

B.NHỮNG GIAI ĐOẠN BIẾN ĐỔI TÂM SINH LÝ NGƯỜI NGHIỆN            

I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT: CHƯA XEM XÉT (PRECONTEMPLATION)  II. GIAI ĐOẠN THỨ HAI: XEM XÉT (CONTEMPLATION)  III. GIAI ĐOẠN THỨ BA: CHUẨN BỊ (PREPARRION IV. GIAI ĐOẠN THỨ TƯ: HÀNH ĐỘNG (ACTION) V.  GIAI ĐOẠN THỨ NĂM:DUY TRÌ (MAINTENANCE)  VI. GIAI ĐOẠN THỨ SÁU: KẾT THỨC (TERMINATION)  V. MÔ HÌNH XOẮN ỐC – CÁC GIAI ĐOẠN BIẾN ĐỔI TÂM LÝ NGƯỜI NGHIỆN

C. CÁC BIỆN PHÁP GIÚP ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY

I.PHƯƠNG THỨC - MỤC TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC II.BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC - LƯỢNG GIÁ - ĐỊNH HƯỚNG - DUY TRÌ SỰ THÀNH CÔNG       III.  TƯ VẤN VÀ TÂM LÝ TRỊ LIỆU IV.  PHÁT HUY ĐỘNG LỰC TÍCH CỰC CỦA NHÓM ĐỒNG ĐẲNG     V.      GIÁO DỤC - NHẬN THỨC GIÁ TRỊ SỐNG -TƯ DUY TÍCH CỰC TỰ KIỂM SOÁT LÀM CHỦ BẢN THÂN VI.  XÂY DỰNG NIỀM TIN TRONG MÔI TRƯỜNG TRỊ LIỆU CỘNG ĐỒNG VII.     XÂY DỰNG YẾU TỐ TINH THẦN TRONG MÔI TRƯỜNG TRỊ LIỆU CỘNG ĐỒNG VIII. HỌAT ĐỘNG TRỊ LIỆU – HUẤN NGHIỆP TRỊ LIỆU – LAO ĐỘNG TRỊ LIỆU IX.  VAI TRÒ CỦA THIỀN ĐỊNH TRONG CAI NGHIỆN – PHỤC HỒI

E.  KẾT LUẬN

F. TÀI LIỆU THAM KHẢO